Vodič za nekretnine.

POVRAĆAJ PDV-A ZA KUPOVINU PRVOG STANA: POTREBNA DOKUMENTA

Čim ste na ovoj stranici, verovatno ste već kupili svoj prvi stan. Želim vam lep i udoban život u novom prostoru. Evo kako da izvršite povraćaj PDV-a za kupovinu prvog stana.

Piše: Tamara Milovanović, dipl.pravnik iz Beograda

Porez na dodatu vrednost (PDV) iznosi 10% i već je uračunat u ukupnu cenu stana. Kupci prvog stana ostvaruju pravo na povraćaj određenog iznosa novca koji su uplatili prodavcu. Refundaciju PDV-a vrši poreska uprava, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Rok za izradu ovog rešenja je 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Ko ima pravo na povraćaj (refundaciju), do koliko kvadarata je povraćaj PDV-a, ko se smatra članom domaćinstva i uslovi za refundaciju?

Pravo na povraćaj PDV-a može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m2, i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu. Uzećemo najprostiji primer: Ako Vi i Vaš suprug/a, kupujete stan imate pravo na povraćaj do 55 m2 ( 40m2 za vas + 15 m2 suprug/a). Što znači da za svaki stan do 55 m2 imate povraćaj PDV-a u celosti, ali kada bi kupili stan od 60 m2. U tom slučaju ne bi imali pravo za povraćaj PDV-a za površinu od 5 m2.

Ko se sve smatra članom domaćinstva?

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, i to: suprug/a, kupčeva deca, kupčevi usvojenici, deca supružnika, usvojenici supružnika, kupčevi roditelji, njegovi usvojitelji, roditelji supružnika, usvojitelji kupčevog supružnika.

Važno je da napomenem da prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac prvog stana i članovi porodičnog domaćinstva moraju imati prijavljeno prebivalište na istoj adresi. 

Da bi ostvario refundaciju potrebno je: 

 1. da od 01. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije;
 2. da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena.

Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za povraćaj (refundaciju) PDV-a

Zahtev za povraćaj (refundaciju) PDV-a podnosi se nadležnoj filijali Poreske uprave na čijem se službenom području nalazi nepokretnost. Primer: Ako je stan na teritoriji Opštine Čukarica, onda idete u Poresku upravu Čukarica. Potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 1. Zahtev kupca prvog stana za refundaciju- RFN obrazac;
 2. Izjava kupca da kupuje prvi stan- IKPS PDV obrazac. Ovaj obrazac obavezno morate overiti kod notara.;
 3. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti (original ili overena fotokopija);
 4. Konačni račun prodavca u kome je iskazan PDV (original);
 5. Potvrda prodavca da je ugovorena cena sa PDV-om u potpunosti isplaćena (original);
 6. Dokaz da je ugovora cena u celosti isplaćena na račun prodavca (kopija naloga za prenos, izvod ili potvrda banke o prenosu sredstava na račun prodavca ili izvod sa tekućeg računa prodavca);
 7. Izvod iz matične knjige rođenih za kupca (original);
 8. Uverenje o državljanstvu za kupca (original);
 9. Lična karta kupca;
 10. Uverenje o prebivalištu počev od 01. jula 2006. godine. Ovo uverenje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Ulici Ljermontova broj 12a (za Beograd);
 11. Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01. jula 2006. godine. Ukoliko je kupac imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uverenje mora pribaviti iz svih opština;
 12. Fotokopija građevinske dozvole, upotrebne dozvole ili rešenja o legalizaciji (ozakonjenju). Ukoliko je više investitora, potrebno je priložiti ugovor o zajedničkoj izgradnji ili ugovor o fizičkoj deobi; 
 13. Fotokopija kartice tekućeg računa kupca. 

Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za refundaciju za članove porodičnog domaćinstva:

 

 1. Dokument kojim se otvrđuje da je fizičko lice za koje kupac prvog stana zahteva povraćaj PDV-a član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (za dete- izvod iz matične knjige rođenih, za supružnika- izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih, za roditelje izvod iz matične knjige rođenih);
 2. Uverenje o državljanstvu (original);
 3. Uverenje o prebivalištu člana domaćinstva, počev od 01. jula 2006. godine. Ovo uverenje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Ulici Ljermontova broj 12a (za Grad Beograd);
 4. Uverenje nadležnog odeljenaj Uprave javnih prihoda da član porodičnog domaćinstva nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01. jula 2006. godine. Ukoliko je član porodičnog domaćinstva imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opštona, ovo uverenje mora pribaviti od svih opština. 

Ko nema prava na povraćaj (refundaciju) PDV-a?

 

 • Kupac koji je već ostvario refundaciju PDV-a po osnovu kupovine prvog stana;
 • Član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za kojeg je on ostvario refundaciju PDV-a u budućnosti prilikom sopstvene kupovine nepokretnosti, neće imati to pravo;
 • Kupac prvog stana, za koji prodavac datog stana nema obavezu da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu (isto važi i za članove njegovog domaćinstva – prodavac nije u sistemu PDV ).